Dialog: Samverkan & Innovationskultur

Den 20/12 genomförde vi som ett led i arbete inför andra omgången i utlysningen innovativ organisering ett dialogseminarie med representanter från bland annat landstingets primärvård, Norsjö kommun, Storumans kommun. Vår målsättning med dialog-seminariet var att identifiera samverkansytor mellan de olika medverkande huvudmännen som vi nogsamt över en treårsperiod kommer att både följa och aktionsforkningsorienterat stödja etableringen av.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det möjligen väl bombastiska temat var – I samhällets tjänst– med syftet att sätta fokus på en diskussion där medborgaren i centrum får vara med att diktera villkoren för  samverkan inom området hälsa, sjukvård och omsorg. För många kommuner och landstinget i Västerbotten är samverkan en tydlig nyckelfråga och en situation som bär med sig tydliga utmaningar i att i större utsträckning arbeta med gränsöverskridande förändringsarbete. Det är det gränsöverskridande förändringsarbetet som driver fram nya arbetssätt som effektivt och flexibelt kan verka i gränslandet mellan offentliga huvudmannaskap och söka systemeffekter som stärker regionen som helhet. En tydlig respons bland deltagarna är att  en viktig del för att lyckas med detta är att det finns mötesplatser som ger utrymme för kravlös dialog och idéutbyte.

Dialogseminariet var det sista i en serie av fem som fokuserat på gränsöverskridande förändringsarbete med fokus på hur man över tid etablerar vad vi i projektet benämner vara en värdeskapande innovationskultur. Inom ramen för en offentlig anställning förväntas man självklart som för alla andra anställningar att utföra sitt arbete som det är beskrivet. Men det finns också ett implicit antagande att  man som anställd också bedriver ett pågående arbete som fokuserar på ständiga förbättringar, detta oavsett om det handlar om en anställning inom vården, skolan eller akademin. Visst ges det tid för utveckling, emellanåt tillsätts medel för olika utvecklingsprojekt vilket ger dedikerad tid för utvecklingsarbete. Utmaningen är att projektet mot sitt slut på något sätt ska införlivas i det dagliga arbetet och undvika att det hamnar på verksamhetens projektkyrkogård. I de dialogseminarier som vi haft under hösten har perspektiv från näringslivet presenterats. Framgångsrika företag i industrin visar på exempel där man väljer att sätta förbättringsarbete på arbetsschemat, vilket tydligt visar på värdet av utvecklingsarbete och att personalen är betydelsefulla och gör det möjligt. Att hitta en modell som hanterar den offentliga verksamhetens behov utifrån premisser som lyfter värde och betydelsen av engagemang är en tydlig utmaning vi fortsättnings kommer att kika vidare på i projektet.

Share

Kommentera